Kłopotliwe uwagi – czyli jak rada gminy powinna procedować nad uwagami do miejscowego planu

11 stycznia 2022 |

Jakiś czas temu na naszym blogu gościł miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jako, że temat można uznać za mocno „chodliwy”, boryka się przecież z nim każda gmina, dziś również kilka słów na temat miejscowego planu. Tym razem z perspektywy procedury jego uchwalania.

Generalnie w toku procedury mającej na celu uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można wyodrębnić następujące etapy: sporządzenie projektu planu (wraz z uwzględnieniem uwag z uzyskanych opinii), wyłożenie projektu do publicznego wglądu, wyznaczenie terminu na wnoszenie uwag, rozpatrzenie przez wójta uwag dotyczących planu, przedstawienie projektu planu radzie gminy wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

Kolejno, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741) plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie między innymi o sposobie rozpatrywania uwag do projektu planu. I właśnie sposób rozstrzygnięcia uwag do projektu planu może w praktyce rodzić wątpliwości. Otóż czy każda uwaga powinna być przedmiotem osobnej uchwały rady gminy? Czy uwagi te powinny być rozpatrywane na odrębnej sesji rady gminy? Czy można dokonać rozstrzygnięcia jednocześnie z uchwalaniem planu miejscowego?

Generalnie rzepis art. 20 ust. 1 w/w ustawy nie określa, w jaki sposób rada gminy powinna procedować nad uwagami do projektu planu. Tym bardziej nie stanowi, aby rozstrzygnięcie co do każdej uwagi miało zapadać w ramach odrębnej uchwały. Przy dużej liczbie uwag (a takie sytuacje nie zdarzają się rzadko) takie procedowanie byłoby zdecydowanie nadmiernym obciążeniem. W piśmiennictwie i orzecznictwie dominuje raczej pogląd, że rozpatrzenie obu kwestii. może odbywać się  na tej samej sesji rady gminy (zob. wyrok NSA z 21.11.2018 r., II OSK 2841/16, Legalis). Co więcej, dopuszcza się sytuację, aby rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag następowało jednocześnie z uchwaleniem planu. Jednak przyjmując taki mechanizm działania podkreślenia wymaga, iż istotną kwestią jest, aby z załącznika do uchwały wynikało wprost, że rada gminy nie uwzględniła poszczególnych uwag wraz z zawarciem co do każdej z uwag informacje i wyjaśnienia. Takie indywidualne potraktowanie każdej z uwag pozwala na obronę stanowiska, iż każdy radny miał możliwość kompleksowego zapoznania się z daną uwagą i sposobem jej rozstrzygnięcia. W takiej sytuacji radny mógł z pełną odpowiedzialnością opowiedzieć się za przyjęciem uchwały (w tym również odrzuceniem uwagi) bądź przeciwko jej przyjęciu. Co więcej, w orzecznictwie wskazuje się, że cyt.: „Jeżeli radny nie zgłosił w trakcie sesji rady gminy żądania, aby uwagi objąć odrębnym głosowaniem i doszło do głosowania nad uwagami jednocześnie z uchwalaniem planu miejscowego to taki sposób głosowania nad nieuwzględnionymi uwagami nie stanowi naruszenia prawa uzasadniającego wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwałę.” (zob. wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2018 r., II OSK 1533/17). Z kolei w wyroku z dnia 6 listopada 2013 r. NSA nie negując celowości indywidualnego głosowania nad każdą nieuwzględnioną uwagą, uznał, że jednoczesne podjęcie uchwały o zatwierdzeniu projektu planu wraz z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag nie może stanowić o istotnym naruszeniu prawa w stopniu uzasadniającym wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały (II OSK 437/2013). Warto jednak zaznaczyć, że powyższy wyrok zapadł w okolicznościach, w których załącznik zawierający wykaz nieuwzględnionych uwag posiadał szczegółowe uzasadnienie odnoszące się do zgłoszonych uwag, pozwalające radnym na zapoznanie się z proponowanym stanowiskiem.

W orzecznictwie znajdziemy kolejne wskazówki jak powinno wyglądać rozpatrywanie uwag do miejscowego planu. I choć, jak już wyżej była mowa, dopuszczalne jest głosowanie nad uwagami wraz z podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu, to istotna jest merytoryczna ocena zasadności każdej zgłoszonej uwagi rozumiana jako przeprowadzenie obrad nad wszystkimi uwagami, tak aby zagwarantować ich indywidualne rozpatrzenie (zob. wyrok NSA z dnia 22 listopada 2019 r. II OSK 34/18)

I choć powyższe działanie jest stosowane w praktyce, można nawet powiedzieć, że jest typowym mechanizmem, to spotkamy się również z odmiennym poglądem. Według którego cyt.: „Nielogiczne byłoby podjęcie przez radę gminy uchwały o uchwaleniu planu, z załącznikiem zawierającym rozstrzygnięcie o uwzględnieniu przez radę uwag, które nie znalazłoby odzwierciedlenia w treści planu. Rozpatrzenie uwag powinno być zatem czynnością odrębną od uchwalenia planu i poprzedzającą jego uchwalanie. Możliwym sposobem pokonania trudności proceduralnych, stworzonych poniekąd przez samego ustawodawcę, może być rozpatrzenie uwag przez poddanie ich indywidualnym głosowaniom i na tej podstawie stworzenie listy uwag uwzględnionych przez radę, które wójt, burmistrz (prezydent miasta) powinien wziąć pod uwagę w planie, oraz uwag nieuwzględnionych. W ten sposób uchwała zawierająca rozstrzygnięcie w sprawie uwag będzie mogła stanowić załącznik do uchwały w sprawie planu.” (tak: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz red. prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, dr Krzysztof Jaroszyński, dr Krzysztof Kucharski, dr Anna Szmytt, Łukasz Złakowski, tak również K. Buczyński w: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz). Podobne stanowisko o konieczności rozpatrywania zgłoszonych uwag indywidualnie, poprzez podjęcie  odrębnych uchwał wyraża K. Buczyński, zdaniem którego  

Reasumując, rozpatrzenie uwag do projektu planu w formie odrębnej uchwały nie jest jedynym dopuszczalnym sposobem procedowania. Sądy administracyjne dopuszczają możliwość rozpatrzenia uwag do projekt w ramach uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednak pod warunkiem przeprowadzenia obrad nad każdą uwagą i zawarciem kompletnego uzasadnienia w zakresie sposobu rozpatrzenia uwag w podejmowanej uchwale. Takie działanie pozwoli na wyeliminowanie wątpliwości co do tego czy radni mieli możliwość kompleksowego zapoznania się z daną uwagą i sposobem jej rozstrzygnięcia.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ