W oczekiwaniu na TRZYNASTKĘ !

26 lutego 2021 |

Wyczekiwany przez cały rok moment, chyba najprzyjemniejszy aspekt bycia urzędnikiem nadchodzi wielkimi krokami – do końca marca pracownicy „budżetówki” otrzymają dodatkowe, roczne wynagrodzenie, czyli po prostu TRZYNASTKĘ!

Generalnie, nabycie uprawnień do bonusowego wynagrodzenia uzależnione jest od tego czy pracownik przepracował u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym. W takim przypadku pracownik otrzymuje wynagrodzenie dodatkowe w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu (art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

Zapowiadaliśmy, że będziemy poruszać problemy z codziennego życia Gminy. I oto mamy właśnie bardzo ciekawy przypadek, który miał miejsce u jednego z Klientów naszej Kancelarii:

Pracownik przebywał od 1 stycznia 2020 r. do dnia 16 czerwca 2020 r. na zwolnieniu lekarskim. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego do pracy, pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę i w okresie wypowiedzenia tj. do 28.07.2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Czy w powyższym przypadku pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Jak wyżej wskazano, co do zasady, wynagrodzenie dodatkowe przyznawane jest w przypadku, gdy pracownik przepracuje, co najmniej 6 miesięcy. I kolejne pytanie, przed jakim stajemy – to czy okres przebywania na zwolnieniu lekarskim wlicza się w okres, od którego zależy nabycie w/w uprawnienia?

W orzecznictwie i piśmiennictwie spotkać można rozbieżne poglądy w tym zakresie, jednak zdaje się, że większość głosów opowiada się za zasadnością uwzględniania tylko okresu efektywnego, faktycznego wykonywania pracy (zob. przede wszystkim: uchwała SN z dnia 7 lipca 2011 r., III PZP 3/2011). W ślad za tym poglądem wypowiedziało się orzecznictwo w zakresie dotyczącym konkretnie okresu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Otóż Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zob. uchwała SN III PZP 3/11 z dnia 7 lipca 2011 r.; także: wyrok SN I PK 263/10 z dnia 18 października 2011 r.). Przedkładając powyższe na grunt niniejszej sprawy, okres między 1.01.2020 r. a 16.06.2020 r. nie będzie wliczany do okresu, od którego zależy uzyskanie uprawnień do wynagrodzenia dodatkowego. Do zaliczenia na poczet okresu pracy w danym roku pozostaje zatem temu konkretnemu pracownikowi jedynie okres trwania stosunku pracy podczas okresu wypowiedzenia, ale w tym konkretnym przypadku był to okres stosunkowo krótki, który nie uprawnia do uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Czy to koniec marzeń o trzynastce? Otóż nie, w tym konkretnym przypadku zachodzi wyjątek od zasady konieczności przepracowania sześciu miesięcy. Ustawodawca w art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. a w/w ustawy wskazał, że jeżeli rozwiązanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem na emeryturę to warunek przepracowania, co najmniej 6 miesięcy nie ma zastosowania.

Art. 2 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej:

„3. Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:

(…)

4) rozwiązania stosunku pracy w związku z:

a) przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,”

I jeszcze jeden „kazusik”, który wpadł nam w ręce przy okazji tzw. trzynastek:

Pracownik dnia 30 kwietnia 2020 r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę, a przez okres wypowiedzenia, tj. do 30 lipca 2020 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym. A zatem, pracownik przepracował okres 4 miesięcy w 2020 r., kolejne 3 miesiące przebywał na urlopie wypoczynkowym. Rodzi się pytanie jak traktować urlop wypoczynkowy. Czy okres przebywania na urlopie wypoczynkowym powinien wliczać się w okres, od którego zależy uzyskanie uprawnień do trzynastki?

Niestety ustawodawca przemilczał temat urlopu wypoczynkowego w kontekście zagadnienia trzynastek (czy wliczać do okresu przepracowanego). Z pomocą przychodzi piśmiennictwo, gdzie można się spotkać z dominującym poglądem, iż okres urlopu wypoczynkowego należy wliczać do okresu, od którego zależy nabycie uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia. Jak wskazuje A. Rzetecka-Gil cyt.: „przy ustalaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego okres urlopu wypoczynkowego należy traktować jako okres przepracowany, a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – uwzględnić przy obliczaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego” (tak: A. Rzetecka-Gil za: por. M. Bator, Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników spółki utworzonej przez gminę, NZS OP 2012, nr 2, s. 35 i n.; R. Skwarło, Kłopoty z trzynastką, Wspólnota 2005, nr 15;). Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim to, że urlop wypoczynkowy to uprawnienie pracownika, którego nie może się zrzec, i gdyby przyjąć, że ten okres nie podlega wliczeniu to w istocie generalnie ciężko byłoby się spotkać z sytuacją, że pracownik przepracował cały rok. A zatem, w powyżej opisanym przypadku, okres przebywania na urlopie (czyli miesiące: maj, czerwiec i lipiec 2020 r.) wliczyć należy do okresu przepracowanego u danego pracodawcy, tym samym należałoby przyjąć, że ten konkretny pracownik przepracował 7 miesięcy (styczeń-lipiec 2020 r.), tym samym uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ