Wykluczenie rosyjskich podmiotów z zamówień publicznych – krótkie przypomnienie

2 sierpnia 2022 |

W ostatnich dniach głośno jest o upadłości spółki GO Sport Polska Sp. z.o.o. Spółka ta została ujęta na opublikowanej dnia 26 kwietnia 2022 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji liście osób i podmiotów, na które nałożono sankcję w wyniki inwazji Rosji na Ukrainę. Otóż właścicielem w/w spółki jest Sportmaster Operations Pte. Ltd. Z chwilą objęcia Spółki sankcjami doszło do zamrożenia wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, w tym całkowicie zamknięto sklepy. I choć branża akcesoriów sportowych raczej nie jest bliska jst ani zamówieniom publicznym, to warto pamiętać o konieczności wykluczenia rosyjskich wykonawców z udziału w zamówieniach. Poniżej krótkie przypomnienie.

Wykluczenie rosyjskich Wykonawców z udziału w zamówieniach publicznych na podstawie rozporządzenia unijnego

Unia Europejska rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 8 kwietnia 2022 r. (dalej jako: „rozporządzenie”) przyjęła piąty pakiet sankcji indywidualnych i gospodarczych wobec Rosji. Dodany Artykuł 5k wprowadził ogólny zakaz udzielania (i dalszego wykonywania) zamówień publicznych i koncesji dla:

– obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

– osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych w ponad 50% należą do podmiotu określonego w lit. a);

– podmiotów działających w imieniu lub pod kierunkiem osób wskazanych w lit. a) i b);

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Do 10 października 2022 r. powyższe zakazy nie dotyczą umów zawartych przed datą 9 kwietnia 2022 r. Tym samym, w związku z powyższą datą zamawiający powinien dokonać rewizji umów, które nadal będą realizowane po dacie 10 października 2022 r., zwracając się do wykonawców o złożenie stosownego oświadczenia, że nie występują okoliczności, skutkujące zakazem dalszego wykonywania umowy. W drodze wyjątku od powyższego przepisu właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest m.in.:

– współpraca na gruncie energetyki i branży kosmicznej;

– dostarczanie niezbędnych towarów czy usług, bądź zakup lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej – jeżeli nie istnieje inny dostawca;

– funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

– zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych – dopuszczalne do dnia 10 sierpnia 2022 r.

Należy podkreślić, że w/w rozporządzenie ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Zatem od 9 kwietnia 2022 r. zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami Pzp nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu powyższych przepisów rozporządzenia.

Wykluczenie rosyjskich Wykonawców z udziału w zamówieniach publicznych na podstawie krajowej ustawy

Kolejną zmianą jest wprowadzenie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej jako: „ustawa”). W zakresie wprowadzonej ustawy wydaje się, że najistotniejszy zapis zawarto w art. 7 ust. 1 ustawy, gdzie wskazano dodatkowe względem zakazów wynikających z ustawy Pzp, obligatoryjne podstawy wykluczenia. Przepis art. 7 swoim przedmiotem dotyczy postępowań prowadzonych na podstawie Pzp oraz postępowań o udzielenie zamówień o wartościach mniejszych niż 130 000 zł.

Na podstawie art. 7 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 18.05.2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (dalej rozporządzenie nr 765/2006) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z 17.03.2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (dalej: rozporządzenie nr 269/2014). Wykazy te stanowią załącznik w/w rozporządzeń, w których znajdują się spisy osób fizycznych, prawnych, podmiotów i organów podlegających wyłączeniu. Zatem powyższe przesłanki wykluczenia są dość podobne do wykluczeń unijnych, ale stosowane są w węższym zakresie, gdyż nie obejmują każdego podmiotu rosyjskiego, ale tylko wymienionych w wykazach obydwu rozporządzenia lub wpisanych na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Druga z podstaw wykluczenia przewidziana w art. 7 ustawy dotyczy wykonawcy, którego beneficjentami rzeczywistymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba uwzględniona w/w wykazach albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.

Konsekwencje ubiegania się o udział w postępowaniu przez podmiot wykluczony

W sytuacji gdy wykluczony wykonawca lub uczestnik konkursu ubiega się o udział w postępowaniu o zamówienie publiczne, zamawiający wówczas:

– odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty wykonawcy;

– nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej;

– nie zaprasza wykonawcy do negocjacji lub dialogu;

– nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu.

Należy również podkreślić, że osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu, który w okresie wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, podlega karze pieniężnej, którą w drodze decyzji nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w wysokości do 20 000 000 zł. Wpływy z tej kary stanowią dochód budżetu państwa.

Weryfikacja podmiotów podlegających wykluczeniu

Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie wskazanym przez zamawiającego. W postępowaniach o wartości odpowiadającej progom unijnym oświadczenie składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia z uwzględnieniem podstaw wykluczenia wynikających z art. 7 ust. ustawy.

Natomiast w postępowaniach prowadzonych poniżej progów unijnych wykonawca powinien dołączyć do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie wstępne, które powinno zawierać oświadczenie własne wykonawcy obejmujące podstawy wykluczenia z art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy.  


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ