Informacja publiczna – co z wnioskiem w formie wiadomości e-mail?

22 czerwca 2021 |

Forma wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, o ile w jasny sposób wynika z niego co jest jego przedmiotem. Z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej[1] nie wynika bowiem konieczność pełnego zidentyfikowania wnioskodawcy, a to z tego względu, że żądając udostępnienia informacji publicznej nie musi się on wykazać jakimkolwiek interesem prawnym lub faktycznym, aby informację taką otrzymać. Dlatego dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej i to nawet w sytuacji, w której do autoryzacji tego zapytania nie zostanie użyty bezpieczny podpis elektroniczny.

Co jednak w przypadku, w którym podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej stwierdzi brak przesłanek do jej udzielenia?

W orzecznictwie sądów administracyjnych[2] przyjmuje się, że jeśli podanie zostało wniesione drogą elektroniczną, bez bezpiecznego, weryfikowanego podpisu a organ zamierza wydać decyzję o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej bądź też umorzyć postępowanie lub wydać jakikolwiek inny akt administracyjny, który wiązałby się z ustaleniem podmiotu, od którego pochodzi wniosek, to wówczas powinien wymagać od wnioskodawcy usunięcia braków formalnych wniosku, w tym na przykład w postaci podpisu, w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na marginesie można wskazać, że w sytuacji, w której organ (lub inny zobowiązany podmiot) dysponuje żądaną informacją publiczną i istnieje podstawa do jej udostępnienia, to w postępowaniu tym nie mają w ogóle zastosowania przepisy KPA, ponieważ informacja publiczna jest wtedy po prostu udostępniana, co przybiera postać czynności materialno-technicznej. Dla wszczęcia takiego postępowania wystarczy wniosek ustny, bądź złożony w innej niesformalizowanej formie, który nie musi być poparty żadnym uzasadnieniem ani wskazaniem interesu prawnego.

Stosowanie przepisów KPA

Przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowią, że odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji, przy czym do decyzji tych stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z odstępstwami dotyczącymi terminu rozpoznania odwołania od decyzji i określonych wymogów uzasadnienia decyzji[3].

Sądy administracyjne zaznaczają, że pod pojęciem „stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do decyzji” nie należy rozumieć jedynie wymogu stosowania przepisów wprost odnoszących się do tej formy działania administracji publicznej (np. art. 107 § 1 KPA), ale także nakaz stosowania wszelkich przepisów regulujących procedurę, która kończy się wydaniem decyzji, a więc i obejmującą tryb postępowania określony w art. 64 KPA dot. kwestii usuwania braków formalnych wniosku o dostęp do informacji publicznej oraz przepisów, które normują dalsze postępowanie w sprawie zakończonej wydaniem decyzji, o ile zobowiązany organ zmierza do wydania takiej decyzji. Wydanie decyzji administracyjnej w sytuacji niepodpisania wniosku będzie bowiem wykazywało cechy działania organu z urzędu.

Organ administracji publicznej (lub inny podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej) powinien zatem pamiętać, że w przypadku, gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wpłynął do niego mailem a zachodzą przesłanki do odmowy udostępnienia wnioskowanej informacji lub umorzenia postępowania, to postępowanie w tej sprawie nie powinno od razu zakończyć się wydaniem stosownej decyzji administracyjnej, ale powinno zostać poprzedzone wezwaniem wnioskodawcy do usunięcia braków formalnych (w tym w postaci podpisu) w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2020 r. poz. 2176.

[2] Por. np. wyrok NSA z 28.05.2018 r., I OSK 2667/17, LEX nr 2550987; wyrok NSA z 10.12.2018 r., I OSK 1574/18, LEX nr 2598732; wyrok WSA w Olsztynie z 10.12.2019 r., II SAB/Ol 79/19, LEX nr 2758618.

[3] Por. art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ