Co z tą waloryzacją ?

10 października 2022 |

Nie tak dawno pisaliśmy o przyszłości klauzul waloryzacyjnych oraz o projekcie specustawy, którą zajmowało się Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dynamika spraw przyjęła taki obrót, że niespodziewanie część postulowanych zmian przyjęto w tzw. tarczy prawnej. Czym jest przedmiotowa tarcza prawna i jaki ma związek z klauzulami waloryzacyjnymi? – o tym w poniższym wpisie.

Pomysł tzw. tarczy prawnej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest pomysłodawcą tzw. tarczy prawnej, czyli projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Celem projektu jest m.in. ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych, co ma wygenerować oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców. Rezultatem wprowadzenia ustawy mają być również szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co ma mieć przełożenie na efektywność pracy administracji publicznej oraz oszczędności po jej stronie. Ponadto dodatkowym efektem wprowadzonych zmian ma być także uregulowanie elektronizacji procedur, która m.in. w okresie trwania epidemii Covid-19 ma swoją niebywałą wartość. Przyjęte propozycję działania tarczy prawnej mają stanowić pozytywny impuls dla przedsiębiorców, obywateli oraz samej administracji publicznej, istotnie wpływając na jakość życia i prowadzenie działalności gospodarczej. Sama tarcza prawna przewiduje zmianę ponad 40 ustaw.

Jak wskazuje Rządowe Centrum Legislacji projekt ustawy trafił do uzgodnień już w kwietniu bieżącego roku. Następnie przechodził przez konsultacje publiczne, opiniowanie oraz komisję prawniczą, po czym został przyjęty przez Radę Ministrów, wskutek czego w dniu 13 lipca 2022 r. projekt ustawy wpłynął do Sejmu. Dnia 15 września bieżącego roku na posiedzeniu Sejmu uchwalono projekt ustawy, a w dniu 19 września projekt przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu.

Jaki jest związek pomiędzy tarczą prawną a klauzulami waloryzacyjnymi?

Na posiedzeniu Sejmu z dnia 15 września, do powyższego projektu ustawy posłowie dodali przepisy o zmianie umów zawartych w trybie zamówień publicznych. Art. 44 tarczy prawnej wprowadził zmiany w art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, który ma obowiązywać w brzmieniu: „umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.”. W związku z powyższym, zmiana zobowiązuje zamawiających do wprowadzania klauzul waloryzacyjnych w umowach zawieranych na dłużej niż 6 miesięcy, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wprowadzono również zmianę przepisu art. 455 ust. 1 pkt 4 Pzp, którego treść otrzymała następujące brzmienie: „dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.”.

Podsumowując, powyższymi przepisami wprowadzono zmiany, które początkowo przewidywano w projekcie specustawy dotyczących klauzul waloryzacyjnych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii miało przygotować specustawę dotyczącą klauzul waloryzacyjnych, a na tę chwilę zamiast specustawy część postulatów wprowadzono do tarczy prawnej. Tym samym zmiana przepisów w nowym brzmieniu nie przewiduje automatycznej waloryzacji umów, które były postulowane przez wiele przedsiębiorstw będącymi Wykonawcami zamówień publicznych. Warto podkreślić, iż tarcza prawna wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, więc należy pamiętać o nowelizacji przepisów prawa zamówień publicznych w powyższym zakresie. Niestety na tę chwilę Ministerstwo Rozwoju i Technologii o kontynuacji prac nad samym projektem specustawy waloryzacyjnej nie wspomina.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ