Przedłużenie terminu związania ofertą

30 sierpnia 2022 |

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, zwana dalej: „PZP”) zamawiający zobowiązany jest dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą.  Termin ten uzależniony jest od wartości przedmiotu zamówienia, zgodnie, bowiem z art. 307 ust. 1 PZP w postępowaniu o wartości mniejsze niż progi unijne wykonawca zobowiązany jest ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, natomiast w postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, na podstawie art. 220 ust. 1 PZP, wykonawca związany jest ofertą nie dłużej niż 90 dni bądź 120 dni – w przypadku, gdy wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza 20 milionów euro, a dla dostaw lub usług, jeśli przekracza 10 milionów euro. W każdym z postępowań termin ten biegnie od dnia upływu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Powyższe informacje są (a przynajmniej powinny być) dość oczywiste dla zamawiającego, ale co się dzieje kiedy nie starczy mu czasu na wybór oferty?

W sytuacji gdy pierwotny termin związania ofertą dobiega końca, zamawiający ma prawo zwrócić się do wykonawcy o jego przedłużenie na wskazany czas, który pozwoli na dokonanie wyboru oferty. Okres wydłużenia terminu związania ofertą nie może przekroczyć 30 dni w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne i 60 dni w przypadku postępowań o wartości równej lub większej niż progi unijne. Wskazane terminy są terminami maksymalnymi, co pozwala na wniosek, iż zamawiający może wyznaczyć krótsze terminy. W doktrynie wskazuje się, że jest to rozwiązanie racjonalne, z tego względu, iż zamawiający w wielu przypadkach jest w stanie oszacować ile czasu będzie mu potrzebna na wybranie najkorzystniejszej oferty. Należy podkreślić, iż zamawiający powinien zwrócić się z takim wezwaniem o przedłużeniu terminu do wszystkich wykonawców, w przeciwnym razie będzie można mówić o istotnym naruszeniu przepisów PZP, które stanowić będzie wadę niemożliwą do usunięcia, skutkującą niemożnością zawarcia ważnej umowy (tak: KIO w wyroku z dnia 2 sierpnia 2021 r., sygn. akt: KIO 1905/211).

Zarówno art. 220 jak i art. 307 PZP wskazują, że przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zagadnienie to wywołuje w praktyce wiele kontrowersji i wątpliwości, przede wszystkim w kontekście brzmienia art. 226 ust. 1 pkt. 12), który stanowi, że zamawiający odrzuci ofertę, jeśli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. W omawianym zagadnieniu kluczowym wydaje się zdekodowanie pojęcia pisemnego oświadczenia, które według doktryny powinno się rozumieć zgodnie z definicją pisemności, zawartą w art. 7 pkt 16 PZP, jako sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Z definicji tej możemy wywnioskować, że oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą musi być złożone w formie tekstowej, pozwalającej na jego odczytanie i powielenie. Podkreślenia wymaga, iż w postępowaniach, w których komunikacja pomiędzy zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wymaga by oświadczenie takie zostało złożone w postaci elektronicznej.

W doktrynie można spotkać się z opinią, iż oświadczenie wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą może być przesłane zamawiającemu pocztą elektroniczną, jako skan uprzednio sporządzonego oświadczenia w formie pisemnej lub jako treść wpisaną bezpośrednio w e-mailu, a nie jako załącznik do maila. Stanowisko to wydaje się być jednak dość odformalizowane, gdyż Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 lipca 2019 roku, sygn. KIO 1154/19 odwołując się w drodze analogii do komentarza na temat składania ofert wskazała, że: „nie jest istotny sposób w jaki powyższe wymagania zostaną spełnione (tj. czy dokument zostanie wygenerowany wyłącznie w programie komputerowym, czy też będzie odwzorowaniem dokumentu występującego w postaci papierowej). Oznacza to, że ofertę pierwotnie sporządzoną w postaci papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie, winno uznać się za dokument elektroniczny. […] Jednakże podkreślić wyraźnie należy, iż oferta w formie dokumentu elektronicznego, niezależnie od sposobu wytworzenia tego dokumentu elektronicznego, musi zostać opatrzona pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób umożliwiający zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.”. Wydaje się więc, że oświadczenie takie może być złożone w formie skanu, ale powinno zostać opatrzone podpisem elektronicznym. Ponadto by mówić o skuteczności przedmiotowego oświadczenia wymagane jest, aby złożyła go osoba umocowana do działania w imieniu wykonawcy, a co więcej złożone oświadczenie powinno umożliwiać podmiotowi zamawiającemu identyfikację składanego oświadczenia i wolę wywołania przez to oświadczenie skutku prawnego w postaci związania się wykonawcy ofertą na przedłużony  okres.

Niewątpliwym jest, iż złożenie oświadczenia w inny sposób niż pisemnie, na przykład za pomocą rozmowy telefonicznej, skutkuje koniecznością odrzucenia oferty. Ponadto zgoda wykonawcy nie może być przyjmowana w sposób dorozumiany, np. poprzez założenie, że skoro wykonawca wydłużył okres ważności wadium to również chce wydłużenia terminu związania ofertą. Postępowania w ramach zamówień publicznych charakteryzują się zasadą pisemności i wywodzenie danych twierdzeń z czynności dokonanych przez wykonawcę nie może być podstawą do skutecznego przedłużenia terminu. Niezłożenie oświadczenia; złożenie oświadczenia, w którym wykonawca nie zgadza się na przedłużenie terminu bądź w ogóle niezłożenie oświadczenia, mimo upływu terminu, powoduje na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) PZP, że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, co w świetle brzmienia przepisów PZP wydaje się być bezdyskusyjne.

Największym problemem z jakim musi zmierzyć się zamawiający jest moment, w którym wykonawca złożył w terminie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, jednakże zrobił to w niewłaściwej formie, tj. przesłał skan oświadczenia z podpisem własnoręcznym, ale bez podpisu elektronicznego. W tym przypadku nasuwa się pytanie czy można wezwać wykonawcę do uzupełnienia braków? Art. 226 ust. 1 pkt 12) stanowi wprost, że oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu. Jednakże w omawianej sytuacji mamy do czynienia z wyrażoną wolą, a wykonawca zgadza się na przedłużenie terminu związania ofertą, ponadto złożył pisemne oświadczenie. Zabrakło podpisu elektronicznego, który pozwoliłby podmiotowi zamawiającemu zidentyfikować wykonawcę. Z praktycznego punktu widzenia zasadnym wydaje się wezwanie wykonawcy do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie przez zamawiającego. Przepisy generalnie nie zabraniają podmiotowi zamawiającemu do ponownego wezwania wykonawcy do złożenia oświadczenia, mowa jest bowiem o zakazie powtórnego wydłużenia terminu. Zgodnie z powyższym wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym konkretnym przypadku wezwać wykonawcę do złożenia oświadczenia we właściwej formie. Należy jednak zaznaczyć, że w piśmiennictwie można spotkać się z bardziej rygorystycznym podejściem, które wskazuje, że złożenie oświadczenia w niewłaściwej formie równoznaczne jest z niezłożeniem oświadczenia przez wykonawcę i skutkuje to odrzuceniem oferty.

Reasumując do przedłużenia terminu związania ofertą może dojść wyłącznie wtedy, gdy czynność taką zainicjuje zamawiający. Ma prawo dokonać tego tylko raz i w określonym ustawą terminie, tj. przed upływem terminu związania ofertą. Wykonawca natomiast zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, a jego brak równoznaczny jest z odrzuceniem oferty. Praktyka ukazuje, iż mimo dość obszernej regulacji w tym zakresie, na gruncie PZP, w praktyce wciąż pojawiają się sytuacje, które rodzą szereg pytań i zaskakują zarówno podmiot zamawiający jak i wykonawcę.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ