Jak urzędnik może naprawić swój błąd?

28 listopada 2022 |

Co do tego, że nie ma ludzi nieomylnych raczej nikogo przekonywać nie trzeba. Tyczy się to również organów. Co w przypadku kiedy pracownik urzędu zwyczajnie ma gorszy dzień i zamiast decyzji o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia wydaje decyzję umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia? Czy dostrzeżony błąd może być samodzielnie naprawiony przez organ?

Odpowiedź jest typowa dla prawnika: to zależy… A zależy to od tego, na jakim etapie postępowania jesteśmy.

Jeżeli sporządzono decyzję a nawet ją podpisano, ale nie wysłano, to sprawa jest zupełnie otwarta. W takim wypadku organ ma jeszcze możliwość zmiany, nawet o 180 stopni. Zgodnie bowiem z art. 110 § 2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ związany jest decyzją od chwili doręczenia/ogłoszenia. A zatem, pewne jest, że do momentu nadania pisma/ogłoszenia organ może jeszcze zmieniać, naprawiać błędy.

Rodzi się pytanie co w sytuacji, kiedy co prawda decyzja nie została jeszcze doręczona, ale została nadana przesyłką pocztową do adresata. Czyli czy organ może jeszcze „coś zdziałać”, gdy decyzja nie została jeszcze doręczona ale nadana została do wysyłki w placówce pocztowej? Wyżej wspomniany przepis, jako decydujący wskazuje moment doręczenia. Wydaje się jednak, że w przypadku nadania przesyłki w placówce pocztowej kierowanie się momentem doręczenia byłoby nietrafioną interpretacją. Przecież organ nie będzie miał wiedzy kiedy przesyłka dotrze do adresata, poza tym ta przesyłka prędzej czy później do niego zostanie doręczona. W jaki zatem sposób miałby zakomunikować o zmianie decyzji/jej uchyleniu i w jakim czasie… Wydaje się, że pomimo tego, że przepis art. 110 § 1 kpa odnosi się do momentu doręczenia, to przeszkody natury ogólnej nie pozwalają na takie literalne podejście do tematu w sytuacji kiedy przesyłka jest w fazie doręczenia (oczywiście poza sytuacją (raczej skrajną) kiedy organ wycofałby fizycznie przesyłkę z placówki pocztowej). A zatem powiedzielibyśmy, że w momencie kiedy organ przekazuje decyzję w placówce pocztowej i fizycznie już nią nie dysponuje traci możliwość jej zmiany. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w  piśmiennictwie cyt.: „wbrew bowiem wyraźnemu brzmieniu art. 110 k.p.a. związanie organu własną decyzją rozpoczyna się nie z chwilą jej doręczenia stronie, ale z momentem «nadania pisma» operatorowi pocztowemu bądź powierzenia go do doręczenia pracownikowi organu lub innym wyznaczonym osobom lub organom w rozumieniu art. 39 k.p.a., pod warunkiem że anulowanie owego «nadania pisma» nie jest już możliwe.” (W. Chróścielewski, Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji, PiP 2017/5, s. 56). Taka interpretacja wydaje się jak najbardziej rozsądna, strona bowiem musi mieć pewność co do związania decyzją.  

Dochodzimy zatem do wniosku, że jeżeli organ dostrzeże swój błąd już po nadaniu decyzji to nie ma możliwości jego naprawy. Ale czy brak możliwości działania jest trwały? Nie, organ będzie miał szansę naprawy błędu na dalszym etapie. Może to nastąpić w ramach tzw. samokontroli organu, otóż w sytuacji gdyby wszystkie strony wniosły odwołanie organ mógłby je uznać i wydać nową decyzję, w  której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję (art. 132 § 1 kpa). Natomiast gdyby nie doszło do zaskarżenia decyzji, organ ma możliwość jej zmiany/uchylenia po tym jak stanie się ona ostateczna. Tutaj zastosowanie będą miały tzw. tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji określone w art. 154 kpa (uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych) lub art. 155 kpa (uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte). Innymi możliwościami jest wzruszenie decyzji w ramach wznowienia postępowania lub stwierdzenia nieważności.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ